۱۰ نفر جایزه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی سوئیتی
نام و نام خانوادگیشهرجایزه
ابوالفضل جلیل نژادتهران۱۰.۰۰۰.۰۰۰
حسام پیریصومعه سرا۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پرویز پاشاتهران۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کیوان گدازگرتهران۱۰.۰۰۰.۰۰۰
محمدشبیر کاس زادهرشت۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سید جواد نورانیرشت۱۰.۰۰۰.۰۰۰
مصطفی رواجیبوکان۱۰.۰۰۰.۰۰۰
محسن اصغریکلاله۱۰.۰۰۰.۰۰۰
حسام شهبازیتهران۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سیاوش لطفیاردبیل۱۰.۰۰۰.۰۰۰

جایزه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالی
نام و نام خانوادگینام شهرجایزه
علی جدگالچابهار۵.۰۰۰.۰۰۰
محمد علی اسماعیلیداراب۵.۰۰۰.۰۰۰
منصور پورصفریتهران۵.۰۰۰.۰۰۰
یداله نادریرامسر۵.۰۰۰.۰۰۰
هادی ساعتیکرج۵.۰۰۰.۰۰۰
سامان بهروشمیانه۵.۰۰۰.۰۰۰
اشکان جانعلیزادهنظر آباد۵.۰۰۰.۰۰۰
فرهاد قهرمانبندر انزلی۵.۰۰۰.۰۰۰
سید اسماعیل حسینیتهران۵.۰۰۰.۰۰۰
مهرداد ملکیهمدان۵.۰۰۰.۰۰۰
محمد حسین نیک بنیادتبریز۵.۰۰۰.۰۰۰
بهمن فلاح عسگریمنجیل۵.۰۰۰.۰۰۰
علیرضا رامبرزینرودبار منجیل۵.۰۰۰.۰۰۰
مصطفی رضایی مقدمتالش۵.۰۰۰.۰۰۰
وحید عزیزی نسببندر انزلی۵.۰۰۰.۰۰۰
ابراهیم یکتارشت۵.۰۰۰.۰۰۰
مهدی عنبریهمدان۵.۰۰۰.۰۰۰
نیما رعایتیتهران۵.۰۰۰.۰۰۰
فراز احمدیبروجرد۵.۰۰۰.۰۰۰
عبداله فلاحقزوین۵.۰۰۰.۰۰۰
محسن گنجعلیتهران۵.۰۰۰.۰۰۰
طاهر عالمیقزوین۵.۰۰۰.۰۰۰
نورالدین رنگیتهران۵.۰۰۰.۰۰۰
سروش پور چراغنوشهر۵.۰۰۰.۰۰۰
جایزه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالی
ردیفنام و نام خانوادگینام شهرجایزه
۱علی باغستانیتهران۳.۰۰۰.۰۰۰
۲علی احمدیخوزستان۳.۰۰۰.۰۰۰
۳داوود جاویدنظر لوتهران۳.۰۰۰.۰۰۰
۴مجتبی کریمی خاتونتهران۳.۰۰۰.۰۰۰
۵یحیی حصارکرج۳.۰۰۰.۰۰۰
۶رمضان ملیحی پورتهران۳.۰۰۰.۰۰۰
۷سید روح الله حسینی میمندی فردفارس۳.۰۰۰.۰۰۰
۸ابوالفضل نیک بختزاهدان۳.۰۰۰.۰۰۰
۹رضا علیزادهکرج۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۰سید هاشم دهقانشیراز۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۱علی اصغر عاشوریرشت۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۲عادل باباییاسالم۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۳آرمین جمشیدیرشت۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴سید محمد مهدوی شریفیرشت۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵علی اکبر مرادی خواهتهران۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۶حسن مطلبیخلخال۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۷حسین باستانیمشهد۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۸مجید روشناسجهرم۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۹سید مجتبی فاضلیرشت۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۰مینا احدیرشت۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۱حسن کریمیاصفهان۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۲هاشم باجیاهواز۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۳مصطفی برغمدیتهران۳.۰۰۰.۰۰۰